fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu103:DataDetail1

ปั้มเสีย,ไม่ทำงาน,ปั้มตัดบ่อย,ปั้มไม่ยอมตัด ทำงานตลอด

ปั้มน้ำอัตโนมัตรุ่น wp-85q5,wp-105q5,wp-155q5,wp-205q5,wp-305q5,wp-355q5,wp-405q5

1.อาการ เปิดก๊อกน้ำแล้วน้ำไม่ไหล (มอเตอร์ไม่หมุนและไม่มีเสียงดังที่ผิดปกติ)

สาเหตุ ปลั๊กไฟหลวมหรือไม่, สายไฟขาดหรือไม่ , น้ำในแหล่งจ่ายไม่มี ทำให้มอเตอร์ร้อนจัด จนไหม้ 

การแก้ไข เสียบปลั๊กไฟให้แน่นขึ้น,ตรวจสอบน้ำในแหล่งจ่ายน้ำให้มีเพียงพอ และรอให้มอเตอร์เย็นลง แล้วเครื่องจะทำงานเอง

 

2.อาการ เปิดก๊อกน้ำแล้วน้ำไม่ไหล (มอเตอร์ไม่หมุน แต่มีเสียงดังผิดปกติ)

สาเหตุ อาจมีคราบตะกรันติดที่ใบขับน้ำ มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ภายในปั้ม

การแก้ไข ใช้ไขควงปากแบนหมุนที่แกนมอเตอร์ (ด้านท้าย) ให้สามารถหมุนไปมาได้สะดวก

 

3.อาการ เปิดก๊อกน้ำแล้วน้ำไม่ไหล (มอเตอร์หมุน)

สาเหตุ น้ำล่อไม่เพียงพอ หรือ วาล์วกันน้ำย้อนกลับสกปรก

การแก้ไข ทำความสะอาดวาล์วกันน้ำย้อนกลับ และเติมน้ำให้เพียงพอ

 

4.อาการ ปั้มน้ำหมุนแต่ส่งน้ำออกมาไม่ค่อยดี

สาเหตุ อากาศซึมเข้าท่อด้านดูด

การแก้ไข ตรวจสอบว่ารั่วที่ใด ให้ดำเนินการแก้ไข

 

5.อาการ ปั้มยังทำงานบางครั้ง แม้ว่าปิดก๊อกน้ำทุกจุดแล้ว

สาเหตุ มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ระหว่างวาล์วกันน้ำย้อนกลับหรือไม่ , น้ำรั่วออกที่ปั้มหรือท่อส่งน้ำ

การแก้ไข ถอดฝาปิดวาล์วกันน้ำย้อนกลับแล้วทำความสะอาด,ตรวจสอบว่าที่ใดรั่ว

 

6.ปั้มเดินและหยุดเครื่องบ่อย (ปั้มตัด-ต่อ บ่อย)

สาเหตุ อากาศภายในถังความดันน้อยเกินไป

การแก้ไข ปล่อยน้ำออกจากถังความดันจนหมด แล้วเดินเครื่องใหม่

 

7.ปั้มน้ำทำงาน แต่ส่งน้ำออกมาไม่ค่อยดี

สาเหตุ อากาศซึมเข้าท่อด้านดูด เนื่องจากท่อด้านจ่ายเริ่มมีการอุดตัน

การแก้ไข ตรวจสอบว่ารั่วที่ใด และดำเนินการแก้ไข,ท่อที่ใดตัน ให้ดำเนินการแก้ไข

 

ปั้มน้ำรุ่น ep-155q5,ep-205q5,ep-305q5,ep-355q5,ep-405q5

1.ปั้มไม่ทำงาน มอเตอร์ไม่หมุน และไม่มีเสียงดังผิดปกติ

สาเหตุ ตรวจสอบปลั๊กไฟหลวมหรือไม่,น้ำในแหล่งจ่ายไม่มี,flow switch(สวิตซ์ควบคุมการไหลเสีย ) เสีย

การแก้ไข เสียบปลั๊กให้แน่น ,ตรวจสอบแหล่งจ่ายน้ำ ,เปิดฝาครอบชุด flow switch ออก แล้วเดินเครื่อง ถ้าหลอดไฟสีเขียวที่ชุดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ติด แสดงว่า flow switch หรือ สวิตซ์ควบคุมการไหลเสีย

 

2.ปั้มตัด-ต่อสลับ ไปมา ตลอดเวลา(แม้เปิดก๊อกจนสุดแล้ว)

สาเหตุ มีสิ่งสกปรกไปติดขัดลิ้นของ Flow switch , สวิตซ์ความดัน หรือ flow switch ตัวใดตัวหนึ่งเสีย

การแก้ไข ให้ถอดชุด flow switch ออกทำความสะอาด ,

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
130 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
©2015 by chaitaweechokbangplee.co.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat

สินค้า 0